Podmínky

 

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Privacy Policy)

 Následující dokument jsme vytvořili proto, abychom vám poskytli dostatek informací o rozsahu a způsobu, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje a soukromí.

Správce

Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je Agentura mojemadarsko.cz, s.r.o. se sídlem Na hlinách 1843/2A, Praha, 18200 Česká republika, IČ: 05888492 (dále jen „MM“). MM při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“).

Kontakt

Pokud se na nás budete chtít v otázce zpracování údajů a ochrany soukromí obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@mojemadarsko.eu

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním).

Rozsah zpracovávaných údajů

V souvislosti s výkonem činnosti MM zpracovává a uchovává osobní údaje návštěvníků webových stránek, účastníků Certifikačního kurzu Poznejte Maďarsko, webinářů, seminářů, účastníků konferencí a dalších akcí pořádaných MM, a to v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů před a za jménem
 • emailová adresa
 • telefon
 • bydliště a/nebo sídlo
 • datum narození a/nebo rodné číslo, místo narození
 • příslušnost k určitému zaměstnavateli / obchodnímu partnerovi
 • audiovizuální záznam z akcí MM
 • Cookies/IP adresa

Účel zpracování

Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu využíváme pro:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy, vystavení certifikátů o ukončených kurzech –zpracování za účelem plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • Zpracování všech osobních údajů vyjmenovaných v tomto dokumentu je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů jsme oprávněni dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě řešení sporných otázek se zákazníkem.
 • technická správa webového portálu
 • zpracování plateb
 • vedení účetnictví - zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  • osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti MM, a sice vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.
 • marketingové využití údajů – zpracování na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte (URL stránky), a dále aktuální verze prohlížeče a vámi požívaného operačního systému. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je oprávněným zájmem MM. Případné cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Webové stránky MM lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém zařízení zakázat. V případě změny nastavení souborů cookies ve vašem prohlížeči již vaše chování na našich stránkách nebude sledováno.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak ty v elektronické podobě.

Portál online.mojemadarsko.eu je opatřen certifikátem https://, díky kterému bezpečně komunikuje s prohlížeči webu.

Zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé mají přístup vždy pouze k nezbytně nutnému rozsahu zpracovávaných osobních údajů, a nejsou oprávněni pořizovat kopie a přenášet a zveřejňovat jakoukoliv formou zpracovávané osobní údaje mimo úkony související s výkonem činnosti Správce – MM.

Pro přístup k zákaznickému účtu si zákazník zadává své heslo. Pro maximální bezpečnost zákaznického účtu je třeba zvolit netriviální heslo, které např. neobsahuje několik stejných čísel nebo číselné řady, a takové heslo pravidelně aktualizovat.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje bude MM jako Správce uchovávat maximálně 10 let od okamžiku, kdy došlo k poskytnutí konkrétního plnění, k němuž byla spolek MM zavázán, nebo od ukončení smlouvy, pokud ji zákon nenařizuje delší lhůtu.

Předání osobních údajů třetím stranám a souhlas se zpracováním

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci MM (Správce). Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

 • Poskytovatel edukačního portálu TudásPiac – Panosys Kft., sídlo: 7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6/B., IČ: 14-09-311787, DIČ: 23484191-2-14
 • Poskytovatel edukačního materiálu – Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Maďarsko, IČ: 01-10-041364, DIČ: 10356113441
 • společnost Facebook
 • společnost Google
 • společnost LinkedIn

Předávání dat mimo Evropskou unii

Osobní data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv, jak jsou uvedeny níže. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu nebo poštou na adresu našeho sídla.

1) Právo na informace

Máte právo vědět, jaké informace a po jakou dobu o vás MM uchovává. Veškeré takovéto informace naleznete v tomto dokumentu – Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

2) Právo na přístup

V případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

3) Právo na doplnění a změnu osobních údajů

V případě vaší žádosti o změnu nebo doplnění osobních údajů pro vás tuto změnu či doplnění v odůvodněných případech provedeme.

4) Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

5) Právo na přenositelnost

v případě vašeho požadavku vám ve lhůtě 1 měsíce od vznesení požadavku sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč, a to ve strojově čitelné podobě, abyste své osobní údaje mohli vzít a přenést k někomu jinému.

6) Právo na výmaz (být zapomenut)

v případě vašeho oprávněného požadavku ve lhůtě 1 měsíce vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně vám sdělíme, které údaje jsme smazali a odůvodníme, které jsme smazat nemohli. Typické informace, které je MM povinen uchovávat zpravidla po dobu 10 let a nelze je smazat, jsou údaje o odborných zkouškách, vzdělávání a certifikátech, které Zákazník na základě využití služeb u MM získal/a.

7) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

v případě, že se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete uplatnit u MM emailem na adresu info@mojemadarsko.eu

Ujištění o mlčenlivosti

MM tímto prohlašuje, že zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů (přihlašovací údaje apod.). Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se MM.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 10. 5. 2018

;